We helpen u graag

App met ons Stuur een e-mail Bel ons op +31 (0) 73 614 09 96 Stel een vraag via Messenger
 

Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op de door Official Travel Company B.V. geleverde diensten. De Algemene Leveringsvoorwaarden zoals in dit document verwoord, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden van Official Travel Company B.V. aangegaan met of verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Official Travel Company B.V. en Opdrachtgever zullen in vorenbedoeld geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1. Begripsbepalingen
1.1. Official Travel Company B.V., te ‘s-Hertogenbosch, bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen OTC. 
1.2. Opdrachtgever: De wederpartij van OTC. 
1.3. Dienstverlener: De vervoerder, accommodatieverschaffer of verlener van andere diensten op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diensten.
1.4. Reiziger: De natuurlijke persoon ten gunste van wie de overeenkomst met de Dienstverlener wordt aangegaan. 

2. Bemiddelingsovereenkomst
2.1. OTC bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord. 
2.2. De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door bevestiging door OTC van de opdracht van de Opdrachtgever, maar de Opdrachtgever is jegens OTC  en de Dienstverlener gebonden aan de opdracht ongeacht of een bevestiging wordt verstrekt. Opdracht en bevestiging kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch geschieden. 
2.3. De Opdrachtgever die ten behoeve van de reiziger(s) de bemiddelingsovereenkomst sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge de bemiddelingsovereenkomst gesloten overeenkomst(en).
2.4. De Opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan benodigde gegevens met betrekking tot de reiziger(s), die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst(en), verstrekken aan OTC. 
2.5. De Opdrachtgever dient iedere door OTC gezonden boekingsbevestiging te controleren op correctheid. Indien zich hierin afwijkingen en/of onjuistheden voordoen, dan dient de Opdrachtgever OTC per ommegaande te verzoeken de boeking te wijzigen. OTC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededelen of OTC  met de verzochte wijziging akkoord gaat en deze opnieuw bevestigen. 
2.6. Kennelijke fouten of vergissingen binden OTC niet. OTC kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor acties, omissies, wijzigingen, annuleringen door de Dienstverlener of de kwaliteit van zijn dienstverlening en/of producten. 
2.7. Indien de overeengekomen diensten zijn opgenomen in een brochure of schriftelijke of elektronische publicatie van een Dienstverlener, maken de daarin opgenomen gegevens en voorwaarden deel uit van de overeenkomst. 
2.8. Op overeenkomsten met Dienstverleners, welke door bemiddeling van OTC tot stand komen, zijn veelal de Algemene Voorwaarden van de betreffende Dienstverlener van toepassing. OTC zal op verzoek bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Opdrachtgever. 
2.9. De prijzen en/of condities die OTC noemt c.q. namens de uitvoerende Dienstverlener bevestigt, zijn gebaseerd op de tarieven,voorwaarden, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze aan OTC bekend zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien deze prijzen en/of condities nadien worden gewijzigd conform de voorwaarden van de verantwoordelijke Dienstverlener, of indien prijzen wijzigen wegens marktveranderingen, is OTC gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan de Opdrachtgever. De vermelde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
2.10. OTC draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. 
2.11. OTC behoudt het recht om prijzen voor geleverde diensten aan te passen zonder voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever.

3. Wijzigingen en annuleringen
3.1. Indien op initiatief van de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot (een deel van) de diensten wordt gewijzigd of geannuleerd (inclusief ‘no-shows’), zullen de hiervoor door de Dienstverlener doorberekende wijzigings- en/of annuleringskosten en de kosten van OTC aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  
3.2. Indien een reservering door Opdrachtgever wordt geannuleerd of gewijzigd, dient Opdrachtgever de reeds in zijn bezit zijnde tickets en vouchers terstond aan OTC te retourneren. De Dienstverlener beslist of in geval van annulering en/of wijziging restitutie van de reissom zal plaatsvinden. 
3.3. Indien een Dienstverlener besluit een (gedeelte van de) reissom te restitueren, zal het te restitueren bedrag worden overgemaakt via de rekening waarmee de reissom is betaald. Van het te restitueren bedrag zullen de administratieve kosten worden afgetrokken. Reeds ontvangen facturen dienen, in afwachting van eventuele restitutie, door Opdrachtgever conform de betalingstermijn te worden voldaan. 

4. Betaling
4.1. Na bevestiging van een offerte/voorstel door de Opdrachtgever zal OTC een factuur sturen. De nota’s dienen binnen een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan, op de door OTC aangegeven wijze.
4.2. In geval de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is OTC gerechtigd namens de Dienstverlener(s) de overeenkomst(en) na ingebrekestelling en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling gestelde termijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.  
4.3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal een week na de herinnering  aanmaningskosten in rekening worden gebracht, waarna bij geen betaling het incassotraject zal worden uitbesteed. Deze kosten zullen ook bij de Opdrachtgever worden verhaald. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, of die conform Rapport Voorwerk II wordt geadviseerd. Indien OTC hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking
4.4. Het staat OTC vrij om door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van de Opdrachtgever. 
4.5. In het geval de Reiziger geen gebruik maakt van de diensten die in opdracht van de Opdrachtgever gemaakt zijn, is de Opdrachtgever desondanks de gehele reissom verschuldigd aan OTC. Bij annulering is artikel 3 van toepassing. 
4.6. De betaling van een verzamelfactuur, indien daar sprake van is, kan nooit opgehouden worden door een dispuut over een van de facturen, vervat in die verzamelfactuur. Derhalve kan deze betaling niet worden opgeschort door de opdrachtgever.
4.7. Veranderingen en aanpassingen in regelgeving die leiden tot veranderingen van belastingen, heffingen e.d. zullen volledig aan de Opdrachtgever worden doorbelast, ook als dit met terugwerkende kracht van toepassing is. 
4.8. Indien de factuur niet wordt voldaan door de Opdrachtgever, maar door een derde partij, blijft de Opdrachtgever wel aansprakelijk voor de betaling. Tevens dient de derde partij schriftelijk akkoord te gaan met de betaling van de factuur en gaan daarmee automatisch akkoord met de genoemde betalingsvoorwaarden van OTC. 
4.9. OTC  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: 
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
- na het sluiten van de Overeenkomst OTC op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 
- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
4.10. Voorts is OTC bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van OTC mag worden verwacht.
4.11. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van OTC op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien OTC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. OTC behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

5. Aansprakelijkheid
5.1. De Dienstverlener is verantwoordelijk, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, van de door hem uit te voeren dienst(en). OTC is niet aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze verstrekte informatie. 
5.2. Schade die naar het oordeel van de Opdrachtgever te wijten is aan de opzet of grove schuld van OTC, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan OTC te zijn gemeld. De ingebrekestelling terzake dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OTC in staat is adequaat te reageren. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht aan OTC, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
5.3. Voor zover sprake is van schade zoals genoemd in 5.2., wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door OTC voor de betreffende reiziger(s) voor die reis in rekening is gebracht en dat door de Opdrachtgever is betaald, althans tot dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.4. OTC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Reisdocumenten
6.1. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de reiziger bij vertrek in bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventuele vereiste visa en vaccinaties. 
6.2. OTC kan op verzoek informatie leveren ten aanzien van visa en vaccinatie verplichtingen, maar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor volledigheid en/of juistheid van deze informatie en eventuele schade als gevolg daarvan. 
6.3. OTC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het kwijtraken van geposte reisdocumenten.  
6.4. Commerciële koeriersdiensten zullen tegen kostprijs plus een administratieve vergoeding worden doorbelast. Bij ontvangst dient de Opdrachtgever te tekenen voor ontvangst. 

7. Geschillen
7.1. Op de overeenkomsten tussen OTC en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
7.2. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. KvK 70240663

 

Blijf op de hoogte!

Mis niets en ontvang meer reisinspiratie, tips en nieuws rechtstreeks in uw inbox.